• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Ulja za rashladne kompresore

Osnovna funkcija ulja za rashladne kompresore je da smanji trenje i habanje , da zaptiva komprimovani gas izmedju usisne i potisne strane kompresora, da hladi ležajeve i kućište, a kod hermetički zatvorenih jedinica mora obezbedjivati i izolaciju motora.
Ključne karakteristike ulja koje utiču na pravilan rad sistema su viskoznost, sposobnost mešanja sa rashladnim fluidom, dobre niskotemperaturne osobine, termička i hemijska stabilnost.


Sposobnost mešanja ulja sa rashladnim fluidima zavisi od vrste rashladnog fluida, pritiska fluida i temperature ulja. Na nižim temperaturama i višim pritiscima rastvoriljivost para rashladnog fluida je veća i obrnuto.


U hermetički zatvorenim jedinicama rashladni fluid mora biti potpuno rastvorljiv u ulju. Separacija slojeva ulja u isparivaču nije dozvoljena, jer može doći do blokade sistema, a povećao bi se rizik od neadekvatnog podmazivanja koje bi moglo dovesti do zaribavanja kompresora.
Kod instalacija kod kojih se rashladni fluid praktično ne meša sa uljem obavezno je korišćenje odvajača ulja.
Komprimovani gas na izlazu iz kompresora neminovno prenosi sa sobom malu količinu ulja na niskotemperaturnu stranu rashladnog instalacije. Za pravilno funkcionisanje rashladnog sistema, ulje se mora vratiti iz isparivača u karter kompresora.


Hemijska stabilnost ulja u prisustvu rashladnog fluida, metala, vlage i nečistoća je možda najvažnija karakteristika ulja za rashladne sistema. Na povišenim temperaturama ulje reaguje sa rashladnim fluidom, a prisustvo metala ima ulogu katalizatora. Korišćenje ulja lošeg kvaliteta može dovesti različitih problema kao što su obrazovanje taloga I naslaga na potisnim ventilima kompresora, lepljenja i bakarisanja ( formiranje bakarnog filma) čeličnih površina ( npr. ležajeva, klipova i ventila ) koji rade na temperaturama višim u odnosu na ostali deo instalacije. Zbog  ovoga je neophodno koristiti ulja sa visokom termičkom stabilnošću.


Triton oil