• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Turbinska ulja

U praksi se pod pojmom turbina podrazumeva turboagregat koji se sastoji od: turbine (kao pogonske mašine), mašine koju pokreće i pomoćnih sistema za regulaciju i podmazivanje.
Prema vrsti radnog fluida razlikuju se: parne, vodene, gasne i turbine na vetar
Turbine nalaze primenu u različitim aplikacijama kao što su pogon električnih generatora, mlaznih motora aviona, brodskih motora, ali se često koriste i za pogon kompresora.


OSNOVNE FUNKCIJE


Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hlađenje ležajeva i zupčastih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbeđivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema.
Za turbinska ulja se najčešće koriste ulja mineralne osnove, sa povećanom oksidacionom stabilnošću, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Sem toga, turbinska ulja moraju imati izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju (koja ne sme nepovoljno uticati na izdvajanje vazduha).
Zbog velikog opterećenja ležajeva i otežanog startovanja u oštrim vremenskim uslovima, kod mlaznih motora aviona, koriste se sintetička ulja na bazi estara.


VODENE TURBINE


Osnovne funkcije ulja u vodenim turbinama su:
podmazivanje aksijalnih i radijalnih ležajeva preko centralnog sistema pod pritiskom;
podmazivanje sistema za kontrolu podešavanje lopatica Kaplanove turbine;
podmazivanje zupčastog prenosa;
Prilikom izbora ulja mora se povesti računa o činjenici da su delovi opreme u toku godine izloženi fluktuacijama temperature od 25oC do +50oC. Da bi se izbegli problemi sa podmazivanjem, rezervoar sa uljem bi trebalo održavati na stalnoj temperaturi uz pomoć el. grejača.


PARNE I GASNE TURBINE


Kod parnih i gasnih turbina u primeni su dve vrste sistema:
centralni sistem - isto ulje se koristi za podmazivanje svih komponenata turbine i kao hidraulični medijum u regulacionom sistemu (ovaj sistem se najčešće primenjuje);
odvojeni sistemi - za podmazivanje elemenata turbine se koristi turbinsko ulje, a u regulacionom sistemu teško zapaljivi hidraulični fluid (obično iz razloga bezbednosti u elektranama)
U centralnim sistemima podmazivanja ulje služi za:
podmazivanje ležajeva turbina, generatora i zupčastih prenosnika;
podmazivanje ležajeva kompresora (u gasnim turbinama);
podešavanje obrtanja vratila.
Preko posebnog sistema pod pritiskom, u fazama pokretanja i zaustavljanja turbine, ulje se koristi za podizanje rotora turbine. Na ovaj način se, prilikom starta, stvara adekvatan hidrodinamički uljni film koji se zadržava sve do zaustavljanja turbine što doprinosi smanjenju habanja ležajeva.


TURBINSKO ULJE U EKSPLOATACIJI I MERE PREDOSTROŽNOSTI


Prva mera predostrožnosti podrazumeva aktivnosti pre prvog punjenja sistema. Više dana ili bar 24 h pre prvog punjenja celog sistema, 40-60% ukupne količine ulja potrebne za punjenje, na temperaturi od 60 oC, mora se upotrebiti za ispiranje sistema. Nakon završetka ispiranja ulje se istoči iz rezervoara i hladnjaka, a isto se, nakon prečišćavanja i kontrole, može korstiti za radno punjenje. Delovi sistema, pre svega rezervoar, moraju se ponovo očistiti pre nalivanja. Upotreba pamučnih materijala nije dozvoljena, već se moraju koristiti gumeni strugači ili tkanine od kože.
Prilikom nalivanje rezervoara iz auto cisterne potrebno je koristiti odgovarajuće filtere. Nakon nalivanja uzimaju se uzorci ulja koji definišu analitičko stanje ulja u trenutku punjenja. Promena karakteristika ulja u toku rada se utvrđuje upoređivanjem ovih podataka sa vrednostima uzoraka uzetih u toku eksploatacije.


Triton oil