• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Ulja za prenos toplote


U sistemima indirektnog zagrevanja koriste se različiti fluidi u cilju prenošenja toplote. Ovakvi sistemi se primenjuju kada je potrebno ujednačeno grejanje bez pojave lokalnih pregrevanja. Kao radni fluidi najčešće se koriste: mineralna ulja, sintetička jedinjenja, topla voda i pregrejana para, vazduh i drugi gasovi.

U savremenim industrijskim sistemima najčešće se koriste mineralna ulja koja imaju značajne prednosti u odnosu na druge radne fluide. Mineralna ulja se koriste u temperaturskom intervalu od -30 do +300°C, u uslovima normalnog ili malo povišenog pritiska.

U cilju obezbeđivanja bezbednog i sigurnog funkcionisanja sistema, ulje za prenos toplote mora ispunjavati sledeće zahteve:

- Hemijska stabilnost na maksimalnim radnim temperaturama
- Termička stabilnost
- Visoka tačka ključanja i mala isparljivost
- Dobra toplotna provodljivost
- Temperatura ključanja ulja mora da je niža od maksimalnih radnih temperatura
- Ulje ne sme obrazovati kisele produkte koji izazivaju koroziju
- Niske temperature tečenja i stinjavanja
- Mali koeficijent toplotne ekspanzije


Na radnim temepraturama iznad 300°C, ulje mineralnog porekla počinje termički da se razgrađuje što kao posledicu ima pojavu taloženja koksa na zidovima izmenjivača toplote što smanjuje efikasnost prenosa toplote. Pojava gasovite faze unutar sistema (usled isparavanja lakših ugljovodonika) inicira pojavu gasnih čepova koji onemogućavaju cirkulaciju radnog fluida unutar sistema kao i moguću pojavu kavitacije u pumpama.


Triton oil