Prenos snage i kretanja u industriji se najčešće vrši uz pomoć hidrauličnih sistema, koji time postaju ključni element procesa proizvodnje. Pored prenosa snage, hidraulični fluid u sistemu je istovremeno i mazivo koje treba da podmaže sve pokretne delove, odvodi toplotu iz sistema i odnosi kontaminante. Vitalni deo hidrauličnog sistema je pumpa, a najčešći tipovi u hidrauličnom sistemu su: klipne, krilne i zupčaste. Klipne pumpe rade u zoni hidrodinamičkog podmazivanja, dok krilne i zupčaste rade u zoni graničnog podmazivanja.

Hidraulično ulje je projektovani deo tribomehaničkog sistema, sa brojnim zadacima koje treba da obavi. Dobro hidraulično ulje se odlikuje visokom oksidacionom stabilnošću i obezbeđuje dug radni vek fluida, nekompresibilno je, pruža odgovarajuću zaštitu od habanja, ima dobre temperaturno-viskozitetne karakteristike, što je od posebne važnosti za mobilne sisteme, brzo i potpuno izdvaja vodu i vazduh, štiteći pumpu od kavitacije, ima malu sklonost ka penušanju, efikasno štiti od pojave rđe i korozije, kompatibilno je sa standardnim zaptivkama i ima dobru filtrabilnost.

U zavisnosti od primene, od hidrauličnog ulja se još mogu zahtevati deterdžentna svojstva, biorazgradivost, nezapaljivost, visoka čistoća ulja zbog malih zazora u sistemu i slično.

Korišćenje hidrauličnih ulja neadekvatnog kvaliteta dovodi do pojave korozije, habanja, degradacije ulja i izdvajanja taloga, kontaminacije, blokiranja filtera i slepljivanja ventila, a što povećava troškove proizvodnje zbog oštećenja opreme, degradacije ulja i potrebe za prevremenom zamenom, potrebe za češćim servisiranjem opreme i zamenom filtera i drugih pohabanih delova sistema, a sve to praćeno skupim zaustavljanjem proizvodnje.

Da li vaše hidraulično ulje košta više nego što mislite?

Brza procena prosečnih troškova održavanja hidrauličnog sistema otkriva koliki finansijski udar se trpi zbog zamene pohabanih delova ili oštećenih komponenata, ali i dodatni stres od nepredvidljivih havarija koji se ne može izračunati. Troškovi nabavke ulja čine minimalni deo prosečnog budžeta za hidraulični sistem, dok prevremena popravka ili zamena pohabanih delova može naneti ozbiljnu štetu vašoj rentabilnosti i konkurentnosti