Transformatori

Uloga ulja u električnim transformatorima je da izoluje namotaje i da prenese toplotu koja se stvara prilikom rada transformatora. Ulje mora posedovati dobra izolaciona svojstva i mora biti niskog viskoziteta, jer efikasnost prenosa toplote zavisi od brze cirkulacije. Izolaciona ulja moraju biti praktično bez voskova i moraju imati odličnu tečljivost na niskim temperaturama.

Izolaciona ulja su u toku rada podložna oksidaciji, što dovodi do stvaranja kiselina i taloga. Zbog toga je neophodno koristiti duboko rafinisana ulja sa visokom oksidacionom stabilnošću i odličnim dielektričnim karakteristikama.

Električni prekidači

Uloga ulja u električnim prekidačima je da ugasi električni luk koji se stvara između kontakata u toku rada. Ulja za električne prekidače moraju imati dobre izolacione osobine i visoku dielektričnu čvrstoću da bi sprečile održavanje električnog luka ili njegovo ponovno nastajanje. Ulja takođe moraju biti niskog viskoziteta, visoke hemijske stabilnosti i ne smeju imati sklonost ka koksovanju. U odnosu na transformatorska, ulja za električne prekidače imaju nižu viskoznost.

Podela izolacionih ulja

U zavisnosti od strukture ugljovodonika, izolaciona ulja mogu oslobađati ili apsorbovati gasove u uslovima delimičnog pražnjenja. Prva grupa ulja, koja oslobađa gas, se već dugo vremena koristi i bez sumnje će i dalje biti široko rasprostranjena. Ipak, neki proizvođači transformatora i korisnici su naklonjeni drugoj grupi, uljima koja apsorbuju gas u slučajevima stvaranja dovoljno visokog električnog napona koji dovodi do jonizacije.

Drugi kriterijum za podelu izolacionih ulja se odnosi na prisustvo inhibitora oksidacije, pa se razlikuju inhibirana, neinhibirana i ulja sa tragovima inhibitora.

Izbor izolacionog ulja

Izbor ulja za transformatore ili električne prekidače zavisi od tri glavna faktora:

  • nacionalne ili internacionalne specifikacije
  • zahteva za inhibiranim ili neinhibiranim uljem
  • tipa ulja: ulje koje oslobađa vazduh ili ulje koje ga apsorbuje.

Kao osnova za sve nacionalne specifikacije služi standard IEC 60296 prema kojem su izolaciona ulja svrstana u klase:

  • U – neinhibirana, sa sadržajem inhibitora <0,01%
  • T – sadrže inhibitor u tragovima: <0,08%
  • I – inhibirana, sa sadržajem inhibitora: 0,08 – 0,40%,

a posebno se navode zahtevi za ulja sa povećanom oksidacionom stabilnošću i niskim sadržajem sumpora u tački 7. standarda, namenjena za transformatore sa višim operativnim temperaturama i od kojih se očekuje duži radni vek.