Opis i primena

Shell Turbo Fluid DR 46 je teško zapaljivi hidraulični fluid, formulisan na bazi triarilfosfata. Koristi se kao hidraulični fluid u elektrohidrauličnom upravljačkom kontrolnom sistemu parnih i gasnih turbina. Koristi se i kao mazivo, za podmazivanje ležajeva parnih i gasnih turbina, generatora i pumpi za hlađenje. Odlikuje se visokom oksidacionom i hidrolitičkom stabilnošću, obezbeđuje dug radni vek fluida. Brzo izdvaja vazduh i vodu i ima nisku tendenciju ka stvaranju pene.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Poseduje odobrenja svih relevantnih proizvođača opreme: ABB, GEC, Siemens, Westinghouse

Tipične karakteristike

Shell TURBO Fluid DR 46

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 46
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 43,4
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 5
Gustina na 20°C, kg/m3 ISO 3675 1130
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 270
Tačka gorenja (COC), °C ISO 2592 368
Temperatura samopaljenja IEC 79/4 575
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -20
Neutralizacioni br., mgKOH/g ISO 6619 0,06
Sadržaj vode, % mas ISO 6296 0,06
Deaeracija, minuti ISO 9120 1
Klasa čistoće ISO 4406 -/15/12