PRILIKOM ODREĐIVANJA PERIODA ZAMENE MOTORNOG ULJA POTREBNO JE PRIDRŽAVATI SE PREPORUKA PROIZVOĐAČA MOTORA!

Nove generacije ulja moraju da zadovolje zahteve za produžene intervale zamene koje se kreću do 50.000 km (za putničke automobile) odnosno do 150.000 km (za kamione i autobuse). Naravno, u slučaju neuobičajeno teških radnih uslova, može se ukazati potreba i za ranijom zamenom ulja, a to se može ustanoviti ispitivanjem stanja ulja iz eksploatacije. Ispitivanje stanja ulja iz eksploatacije je kompleksan posao, koji podrazumeva proveru najvažnijih karakteristika za određenu grupu ulja i svakako je ovo ispitivanje potrebno prepustiti stručnjacima. Ono što potrošač može sam da prati je promena boje ulja, koje vremenom postaje tamnije usled degradacije, tj. nakupljanja proizvoda oksidacije u ulju. Boja ulja nije jedini pokazatelj stanja ulja i može se tumačiti samo uz proveru ostalih karakteristika. 

Interval zamene motornog ulja zavisi pre svega od kvaliteta samog ulja, ali i od režima vožnje i kvaliteta goriva!

Prilikom dolivanja motornog ulja treba voditi računa o sledećem:

  • Kontrolu raditi kada je motor zagrejan, a vozilo je na ravnoj podlozi
  • po isključenju motora sačekati nekoliko minuta da se ulje slije u karter pa tek onda pristupiti merenju nivoa ulja
  • izvući šipku za merenje nivoa, obrisati je čistom tkaninom i ponovo vratiti u ležište
  • ponovo izvući merač i očitati nivo
  • ako je nivo značajno ispod maksimuma obavezno dosuti ulje
  • sačekajte 5-10 min, ponovite postupak merenja i proverite nivo ulja u motoru nakon dolivanja
  • vodite računa da na dolijete previše ulja i da nivo na meraču ne bude preko max

LABORATORIJSKE ANALIZE

Cilj eksploatacionog ispitivanja nije samo utvrđivanje intervala zamene za određeno vozilo/mašinu nego i predupređivanje kvarova sa ciljem smanjenja ukupnih troškova održavanja. Laboratorijske analize pokazaće stanje ulja, ali i opšte stanje vaše opreme i na taj način ćete preventivno delovati i preduprediti zastoje i kvarove.

Pre početka svakog uzorkovanja pravi se plan uzorkovanja na osnovu dotadašnjeg intervala zamene ulja. Nakon toga uzima se uzorak svežeg ulja iz bačve koji služi kao referentni uzorak u odnosu na koji će se vršiti upoređivanje dobijenih rezultata. Uzorci se uzimaju u specijalne bočice na propisan način kako ne bi došlo do kontaminacije uzorka što bi dalo pogrešne rezultate, a potom i dijagnostiku stanja ulja i opreme. Uzorci se šalju u akreditovane laboratorije.

Triton oil sarađuje sa nekoliko pouzdanih, moderno opremljenih akreditovanih laboratorija u zemlji i inostranstvu koje garantuju tačnost isporučenih rezultata!

Na osnovu promene fizičko-hemijskih karakteristika ulja, poštujući kriterijume za zamenu ulja, odlučuje se kad je pravo vreme za punjenje sistema svežim uljem.