Procesna ulja su specijalna ulja koja imaju široku primenu u hemijskom i tehničkom industrijskom sektoru, gde se koriste kao sirovine ili pomoćni fluidi u procesu proizvodnje. Obično su u pitanju čista bazna ulja, mineralna ili sintetička, različitog nivoa kvaliteta, tj. fizičkih i hemijskih karakteristika, usklađenih sa specifičnim zahtevima primene.

Procesna ulja su kompleksne smeše ugljovodonika. U zavisnosti koja grupa ugljovodonika preovlađuje u sastavu ulja, mogu biti: parafinska, naftenska ili aromatska.

Za parafinska ulja je karakteristično: svetla boja, visok indeks viskoznosti, dobra oksidaciona stabilnost, visoka tačka stinjavanja, mala moć rastvaranja i relativno niska gustina.

Za naftenska ulja je karakteristično: nešto tamnija boja u odnosu na parafinska ulja iste dubine rafinacije, niži indeks viskoznosti, niska tačka stinjavanja, veća moć rastvaranja i veća gustina.

Aromatska ulja imaju veliku moć rastvaranja, ali su oksidaciono nestabilna, sklona koksovanju, imaju visoke tačke stinjavanja i tamne su boje. Dodatno, sadrže karcinogene policiklične aromate, koje je teško rafinacijom svesti na dozvoljenu koncentraciju od <3%, pa se sve više napuštaju.

Tip ulja (prema strukturnom sastavu) određuje se metodom ASTM D 2140 i VGC konstantom:

 

Tip ulja VGC
Visoko aromatsko >1,000
Aromatsko 0,940 – 1,000
Relativno aromatsko 0,900 – 0,939
Naftensko 0,850 – 0,899
Relativno naftensko 0,820 – 0,949
Parafinsko <0,820

 

Pored navedenih postoje i bela ulja, tehnička ili medicinska, koja se dobijaju specijalnim tehnikama rafinacije mineralnih ulja ili hemijskom sintezom. U pitanju su ulja visoke čistoće, bez boje i mirisa, za specijalne namene, u tekstilnoj, prehrambenoj industriji, farmaceutskom sektoru i slično.

Izbor procesnog ulja

Neadekvatna procesna ulja negativno utiču na krajnji kvalitet proizvoda, zato je nephodno odabrati odgovarajući proizvod.

U cilju pravilnog odabira procesnog ulja za određenu aplikaciju ili bar sužavanja izbora relevantnih gradacija prilikom odabira, potrebno je naznačiti:

  • aplikaciju,
  • kinematsku viskoznost na 40°C/100°C,
  • gustinu na 15°C,
  • indeks refrakcije na 20°C ili
  • strukturni sastav: CA/CP/CN (prema ASTM D 2140).