U sistemima indirektnog zagrevanja koriste se različiti fluidi u cilju prenošenja toplote. Ovakvi sistemi se primenjuju kada je potrebno ujednačeno grejanje, bez pojave lokalnih pregrevanja. Kao radni fluidi koriste se : mineralna ulja, sintetička jedinjenja, topla voda i pregrejana para, vazduh i drugi gasovi.

U savremenim industrijskim sistemima najčešće se koriste mineralna ulja, koja imaju značajne prednosti u odnosu na druge radne fluide. Mineralna ulja se koriste u temperaturnom intervalu od -30 do +300°C, u uslovima normalnog ili malo povišenog pritiska.

U cilju obezbeđivanja bezbednog i sigurnog funkcionisanja sistema, ulje za prenos toplote mora posedovati sledeće karakteristike:

  • Hemijsku stabilnost na maksimalnim radnim temperaturama
  • Termičku stabilnost
  • Visoku tačku ključanja i malu isparljivost
  • Dobru toplotnu provodljivost
  • Temperaturu ključanja ulja nižu od maksimalnih radnih temperatura
  • Ulje ne sme obrazovati kisele produkte koji izazivaju koroziju
  • Nisku tačku stinjavanja
  • Mali koeficijent toplotne ekspanzije

Na radnim temepraturama iznad 300°C, ulje mineralnog porekla počinje termički da se razgrađuje, što kao posledicu ima pojavu taloženja koksa na zidovima izmenjivača toplote i smanjenje efikasnosti prenosa toplote. Takođe, na temperaturama višim od dozvoljenih, usled isparavanja lakših ugljovodonika dolazi do pojave gasnih čepova koji onemogućavaju cirkulaciju radnog fluida unutar sistema i izazivaju kavitaciju u pumpama.